Pages Navigation Menu

Komunikaty TPS

Komunikat 11.03.2014

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Smolca przypomina, że w najbliższą środę 12.03.2014 roku  o godz. 19.00 spotykamy się w świetlicy wiejskiej (mała sala) na Walnym Zebraniu Członków TPS. Prosimy o Waszą obecność i aktywny udział w zebraniu, by wiele nowych inicjatyw mogło być wcielonych w życie.
Serdecznie zapraszamy

Komunikat 11.02.2014

Walne Zebranie Członków

Na podstawie par. 21. statutu Towarzystwa Przyjaciół Smolca, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Smolca, na posiedzeniu w dniu 07.02.2014 r., postanowił zwołać Walne Zebranie Członków i uchwałą nr 56/II/2014 wyznaczył jego termin na dzień 12.03.2014 r. na godz. 19.00 (środa). Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Smolcu (mała sala).

Program Walnego Zebrania:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego zebrania oraz komisji skrutacyjnej (3 osobowej) i protokolanta

2. przedstawienie programu obrad, ewentualne uzupełnienie

3. Przyjęcie programu obrad w głosowaniu jawnym

4. Sprawozdanie Zarządu za rok 2013

5. Sprawozdanie finansowe za rok 2012

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013

7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi

8. Przedstawienie programu działania stowarzyszenia na najbliższy rok (strona internetowa, Święto Smolca i Smolecka (za)Dyszka, warsztaty, KK Szafa, obsadzenie stanowiska Skarbnika i inne.

9. Wolne wnioski