Pages Navigation Menu
reklama

Sprawozdanie z prac Komisji Spraw Społecznych

Sprawozdanie z prac Komisji Spraw Społecznych

W dniu 29 listopada 2018 r. podczas II Sesji Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich odbyły się wybory wewnętrznych organów Rady – Wiceprzewodniczących Rady, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz komisji stałych Rady. Tego dnia zostałem przewodniczącym Komisji Spraw Społecznych oraz zastępcą przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju. Moją zastępczynią została pani radna Anna Herbut. Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych są w szczególności sprawy: ochrony zdrowia, pomocy społecznej i polityki prorodzinnej, gminnego budownictwa socjalnego i polityki mieszkaniowej, współpracy z Radą Seniorów oraz organizacjami pozarządowymi wg, właściwości merytorycznej komisji.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z prac kierowanej przeze mnie Komisji.

„Komisja Spraw Społecznych spotkała się 4, 17 i 20 grudnia. Dnia 4 grudnia porządek
obrad był następujący:

1. Analiza projektu budżetu Gminy na 2019 r.

2. Sprawy mieszkaniowe.

Gościem komisji była kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Izabela
Senk, wraz z współpracownicami. Zapoznała zebranych z zasadami działania GOPS,
wręczyła przygotowane dla radnych swego rodzaju vademecum dotyczące świadczeń
pieniężnych, zasiłków i składek oraz omówiła tą część projektu budżetu na rok 2019, która
dotyczyła kierowanej przez nią instytucji. Zapoznała również zebranych z planem wydatków
na rok 2019 z zakresu pomocy społecznej oraz z treścią pism skierowanych do burmistrza w
sprawie udostępnienia dodatkowych pomieszczeń dla ośrodka oraz stworzenia,
przystosowania i umeblowania tzw. Mieszkania Chronionego.

Pan burmistrz Łukasz Zbroszczyk opowiedział członkom komisji o ustaleniach z PKP
dotyczących mieszkań na dworcach w Smolcu i Kątach Wrocławskich. Dzięki temu wiemy,
że do 31 marca 2019 r. musimy znaleźć mieszkania dla lokatorów tych mieszkań, przy czym
istnieje możliwość prolongatu tego terminu w przypadku smoleckiego budynku. Pan
burmistrz wraz z zastępczynią oraz pani Bożena Rząca są bardzo mocno zaangażowani w
ten proces i zmobilizowali do tego członków komisji. Na dworcu kąteckim mieszka 7 rodzin, z których 4 zapewniono lokale. W budynku dworcowym w Smolcu mieszka 5 rodzin, z czego 1 zgodziła się przenieść do zaproponowanego przez Gminę lokalu. W tym przypadku bardzo pomocną osobą była pani wiceburmistrzyni Katarzyna Łapińska-Szymańska.

Kolejnym gościem była pani Bożena Rząca z Wydziału Gospodarki Komunalnej, która
zapoznała zebranych z zasadami wynajmu lokali komunalnych oraz socjalnych. Na kolejnym
posiedzeniu radni również otrzymali swego rodzaju vademecum dotyczące tych zagadnień.
Następnie pani Weronika Szwaj z Wydziału Organizacyjnego zapoznała zebranych z
programami rehabilitacyjnymi uchwalonymi przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich.
Potem członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali 5 zamian lokali (wszystkie dotyczyły
budynku dworca w Kątach). Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na rok 2019 oraz rozpoczęła prace nad planem pracy.

Posiedzenie z 17 grudnia dotyczyło opracowania planu pracy na przyszły rok oraz spraw
mieszkaniowych. Ponownie uczestniczył w nim pan burmistrz Łukasz Zbroszczyk. W części
posiedzenia brał także udział mieszkaniec Gminy, którego nazwisko znajduje się na liście
osób oczekujących na lokal socjalny. Członkowie zebranego gremium poinformowali go, że
musi czekać na to, aż odpowiedni lokal zwolni się w zasobach Gminy. W związku z
wpłynięciem w owym dniu 3 projektów uchwał członkowie komisji postanowili spotkać się
ponownie w ramach tego samego posiedzenia w dniu 20 grudnia. Tym razem zarząd Gminy
reprezentowała pani wiceburmistrzyni Katarzyna Łapińska-Szymańska. Kierowniczka
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pani Izabela Senk, oraz jej zastępczyni, pani
Renata Wonskowska, zapoznały zebranych z zapisami projektów następujących uchwał:

1. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z
pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem “Posiłek w szkole i w
domu” na lata 2019-2023,

2. W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
“Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty.

Następnie pani Renata Spleśniak, kierowniczka Wydziału Organizacyjnego, omówiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego “Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i
kinezyterapia) mieszkańców Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie”. Komisja również pozytywnie
zaopiniowała ów projekt.

Gościem komisji była również pani Małgorzata Bacajewska, wiceprzewodnicząca Gminnej
Rady Seniorów oraz szefowa tamtejszej komisji ds. zdrowia, która wzięła aktywny udział w
dyskusji nad wyżej wymienionymi projektami uchwał (zgodnie z paragrafem 5 ust. 1 statutu
Gminnej Rady Seniorów Rada ma prawo zgłaszać wnioski i uwagi do aktów prawa
miejscowego przedkładanych jej przez Burmistrza i Radę Miejską, które dotyczą sytuacji
osób starszych). Pani Bacajewska poinformowała członków komisji również o Programie
Opieka 75 Plus opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz
zaproponowała powołanie w Urzędzie Gminy zespołu ds. projektów zdrowotnych i
profilaktycznych. Przypomniała, że w roku 2019 kończy się I kadencja Gminnej Rady
Seniorów oraz zasygnalizowała, że być może będzie trzeba wprowadzić zmiany w jej
statucie w zakresie trybu wyboru jej członków. Kolejna sesja Gminnej Rady Seniorów
odbędzie się 21 stycznia. Radni senioralni chcieliby, aby wziął w niej udział pan burmistrz,
jego zastępczyni i pan przewodniczący Rady Miejskiej.

Komisja, po długiej i merytorycznej dyskusji, podjęła 4 wnioski:

1. Do radcy prawnego: czy istnieje możliwość modyfikacji lub poszerzenia zapisów w
warunkach niezbędnych do realizacji Programu Rehabilitacji?

2. Do burmistrza: czy istnieje możliwość powołania konsultanta zatrudnionego na
umowę-zlecenie będącego wsparciem merytorycznym dla Wydziału Organizacyjnego
w zakresie opracowywania programów zdrowotnych i profilaktycznych?

3. Do burmistrza: sporządzenie projektu Programu Rehabilitacji Domowej,

4. Do burmistrza: sporządzenie projektu Pilotażowego Programu Weekendowych
Dyżurów Pediatrycznych.

Na posiedzeniu pojawiły się 3 mieszkanki naszej gminy: 1 musi złożyć odpowiedni wniosek,
1 wyraża wolę zamiany mieszkania na większe. Komisja spotka się w miesiącu styczniu 2 razy: 9 oraz 23 stycznia.”

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *