Pages Navigation Menu
reklama

Aktywny Samorząd – poznaj nas i nasze założenia programowe

Aktywny Samorząd – poznaj nas i nasze założenia programowe

Płatne ogłoszenie wyborcze, sfinansowano ze środków KWW Aktywny Samorząd Łukasz Zbroszczyk

 

 

Dzień dobry Państwu, 

 

nazywam się Łukasz Zbroszczyk, od 12 lat jestem mieszkańcem gminy Kąty Wrocławskie, w której wciąż urzeka mnie piękno i bliskość przyrody, ale przede wszystkim niesamowici ludzie i ogromny potencjał gminy. 

Przez 6 lat byłem sołtysem Nowej Wsi Kąckiej, gdzie aktywnie wspierałem funkcjonowanie lokalnej społeczności. Od 4  lat jestem Radnym. Poznałem funkcjonowanie naszego lokalnego samorządu,  z jego wadami i zaletami. 

Wiele uwagi poświęciłem na przeprowadzenie badań, diagnozując istotne problemy w naszej gminie.  

Chciałbym podtrzymać dialog z Państwem i znaleźć rozwiązania. Dlatego z grupą mieszkańców, zaangażowanych społecznie w rozwój naszej gminy, powołałem do życia Aktywny Samorząd. 

W najbliższych wyborach samorządowych wybierzemy między innymi radnych Rady Miejskiej 

i Burmistrza Kątów Wrocławskich. 

Prosimy o Państwa głosy na Komitet Wyborczy Aktywny Samorząd Łukasz Zbroszczyk. 

Zadbajmy wspólnie o dialog i porozumienie w Gminie Kąty Wrocławskie.”

Łukasz Zbroszczyk

http://www.askaty.pl/

 

 

Łukasz Zbroszczyk Aktywny Samorząd

Kilka słów o tym, kim jestem i dlaczego zdecydowałem się kandydować w najbliższych wyborach samorządowych w Gminie Kąty Wrocławskie. Polecam film Państwa uwadze i zachęcam do dialogu.

Opublikowany przez Łukasz Zbroszczyk Środa, 5 września 2018

Na co powinien być przeznaczony budżet Gminy?

O tym, co powinno się znaleźć w budżecie naszej Gminy i jakie są plany Aktywnego Samorządu w tym zakresie, możecie dowiedzieć się Państwo z krótkiego filmu.

Opublikowany przez Łukasz Zbroszczyk Piątek, 14 września 2018

Oświata według Aktywnego Samorządu

Nowoczesne podejście do edukacji, nowoczesna szkoła, zajęcia dodatkowe, aktywizacja młodzieży po szkole, to podstawy, na które stawia #Aktywny_Samorząd

Opublikowany przez Łukasz Zbroszczyk Niedziela, 23 września 2018

Rozbudowa infrastruktury drogowej

#Aktywny_Samorząd stawia na przemyślaną i niezbędną rozbudowę infrastruktury drogowej.

Opublikowany przez Łukasz Zbroszczyk Niedziela, 30 września 2018

Sport, kultura i polityka senioralna

Rozbudowa tras rowerowych, wykorzystanie naturalnego piękna Doliny Bystrzycy, sportowa i kulturalna aktywizacja młodzieży, ale co najważniejsze aktywna polityka senioralna, to tematy, którymi che się zająć #Aktywny_Samorząd. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego spotu.

Opublikowany przez Łukasz Zbroszczyk Piątek, 5 października 2018

 

 

 

7 komentarzy

 1. Mam pytanie. Dlaczego Dawid Ludwikowski z naszego Mokronosu Górnego na tej prezentacji jest na miejscu 4, a z plakatów wynika że ma miejsce 3 ? Serdecznie pozdrawiam komitet.

 2. Głos na ekipę Zbroszczyka to głos na burmistrza Kopcia ,,żeby było tak jak było”!
  UZASADNIENIE.
  Proszę o zwrócenie uwagi na fakt, że w komitecie radnego Łukasza Zbroszczyka znalazła się cała komisja budżetowa, a w komitecie burmistrza Kopcia cała komisja rewizyjna.
  To ci radni ZADŁUŻYLI gminę NA 78 MILIONÓW, (za ostatnie 4 lata), a spłacono zaledwie 26,5 mln zł
  RATA W 2019 TO PONAD 10 MILIONÓW ZŁ.
  W trakcie obecnej kadencji zadłużenie gminy Kąty Wrocławskie wzrosło dramatycznie do 250% zadłużenia z końca poprzedniej kadencji Rady Miejskiej z blisko 20 mln zł do 51,5 mln zł
  Gmina zaciągnęła łącznie 78 mln zł kredytu (za ostatnie 4 lata), a spłacono zaledwie 26,5 mln zł
  Dla dokonania spłat kolejnych rat gmina zaciąga kolejne, coraz wyższe kredyty. Następuje więc klasyczne „rolowanie kredytów”.
  Budżet na ten rok to 127 mln zł dochodu, a zaplanowane wydatki to 150 mln zł. plus roczna spłata 7,9 mln zł raty kredytu.
  Świadczenia z budżetu państwa na rzecz dzieci w tym „500 plus” to w budżecie ok. 20 mln. Jeśli te środki odjąć od dochodu, (bo jest to tylko rozdanie pieniędzy w imieniu Państwa) to faktyczny dochód wynosi 107 mln.
  A jeżeli jeszcze odliczymy subwencje i dotacje otrzymywane z budżetu Państwa np. na oświatę czy inne zadania, to będzie jeszcze o kilkadziesiąt milionów mniej tak zwanego dochodu własnego gminy. I dopiero teraz można zobaczyć jak duże jest faktyczne zadłużenie gminy zaplanowane w budżecie na 51,5 miliona złotych.
  Spłata aktualnego zadłużenia będzie trwała do 2026 r czyli przez osiem lat. To prawie dwie nowe pięcioletnie kadencje. No chyba że nic teraz się nie zmieni i gmina dalej będzie się tak zadłużać. Wtedy wielu z nas w ogóle nie dożyje spłaty zadłużeń.
  Możemy w „bogatej” gminie pójść z torbami.
  CO ROBIĆ?
  Konieczna jest kompleksowa długofalowa wizja rozwoju gminy. Wydatki muszą zostać przeanalizowane pod kątem celowości i oszczędności. Pilne jest zbudowanie programu znaczącego wzrostu przyszłych dochodów gminy przy pomocy fachowych doradców, ale bez zwiększania podatków i opłat, które i tak są znacząco wysokie.
  Dzisiaj w naszej gminie dominuje myślenie „aby do jutra” i bezmyślne rozdawnictwo oraz nie liczenie się z pieniędzmi.
  Dzisiaj żyjemy na kredyt.
  Niezwłocznie należy zatrzymać trend lawinowego zadłużania gminy i rolowania długów.
  Dlatego delfinki czy opowieści o inwestycjach na blisko 250 mln złotych czy też pomysły nowych ścieżek rowerowych świadczą o zupełnym odrealnieniu ekip Zbroszczyka i Kopcia.
  A panom burmistrzom i aktualnym radnym trzeba już podziękować wybierając kandydata, który jest odpowiedzialny i pokieruje gminą w najbliższej kadencji. Po to są wybory.
  RAZ NA KILKA LAT TO MY MAMY DECYDUJĄCY GŁOS.

  A tu dla porównania i refleksji obie komisje tej kadencji:

  komisja budzetu i rozwoju: komisja rewizyjna:
  1. G, Pacyna 1. D. Drożdż
  2. C. Pudlik 2. E. Drab
  3. M. Pawlaczyk 3. P. Paszkowski
  4. A. Palikowski 4. J. Proskin
  5. A. Skórzak 5. W. Skrętkowicz
  6. K. Łapińska-Szymańska
  7. Łukasz Zbroszczyk

 3. Dane ww. wpisu piotr59 uzyskano z dokumentów zamieszczonych w BIP Gminy Kąty Wrocławskie w tym z poniższej uchwały budżetowej za 2018 rok.

  UCHWAŁA NR XXXVII/474/17 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH z dnia 28 grudnia 2017 r. Uchwała Budżetowa na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art.214 i 215, art.222, art.235-237, art. 239 i art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 roku -tekst jednolity poz.2077) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 127.061.700 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 121.555.435 zł; 2) dochody majątkowe: 5.506.265 zł; według źródeł jak w załączniku nr 1 i 1.1. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 150.145.000 zł jak w załączniku nr 2 i 2.1 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 100.937.933,24 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 65.125.320,24 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.735.112,95 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 29.390.207,29 zł, 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 14.123.688 zł, 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.849.375 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 19.550 zł, 5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 820.000 zł, 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 49.207.066,76 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 49.207.066,76 zł, jak w załączniku nr 3; § 3. 1. Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23.083.300 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 31.000.000 zł, które będą źródłem pokrycia deficytu budżetowego powiększonego o kwotę rozchodów w kwocie 7.916.700 zł jak w załączniku nr 4 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2018 w wysokości 31.000.000 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 23.083.300 zł, powiększonego o kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 7.916.700 zł. 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3 § 4. Tworzy się rezerwy budżetowe w kwocie 723.000 zł, z tego: 1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 150.000 zł, 2. rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 573.000 zł, z czego: 1) na wydatki inwestycyjne budżetu 151.000 zł, 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 322.000 zł, 3) na inicjatywy lokalne 100.000 zł. § 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 510.000 zł, Id: 86F38B3F-0472-4424-BEA2-007F29848712. Podpisany Strona 1 2) dochody z wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 103.000 zł, wydatki z tych wpływów umieszczono w rozdziale 90002. 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.645.000 zł i wydatki w wysokości 5.000.000 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi, 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 160.100 zł, 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.456.721 zł, jak w załączniku nr 6 i 6a; § 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w wysokości 15.247.288 zł, jak w załączniku nr 5 , w tym pomoc finansową udzieloną: 1) Powiatowi Wrocławskiemu w wysokości 466.288 zł, 2) Województwu Dolnośląskiemu w wysokości 141.000 zł, 3) Gminie Wrocław w wysokości 82.500 zł, § 7. Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.156.023.41 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420 ze zm.) – na kwotę 938.466.22 zł jak w załączniku nr 7 i 7a. § 8. W zakresie wykonania budżetu na 2018 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 2) dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu do wysokości 200.000 zł, i wydatków inwestycyjnych do wysokości 300.000 zł, z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na realizację programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków z UE. 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi do wysokości 40.000 zł z wyłączeniem zmian dotyczących limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku. § 9. W celu sprawnego wykonywania budżetu Gminy w zakresie realizacji wydatków z funduszu sołeckiego i osiedlowego oraz z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do określenia zasad udzielania zaliczek dla: 1) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących , 2) sołtysów lub osób ich zastępujących, 3) opiekunów świetlic środowiskowych, § 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.
  Przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Wojciechowski

 4. Przecież niektórzy kandydaci startowali w poprzednich wyborach z komitetu Platformy Obywatelskiej. Czyżby się już PO wstydzili, czy to kamuflaż

 5. Odp.Panu źle poinformowanemu.
  Otóż pisząc o tzw promotorze obecnego kandydata JS -poprzednim burmistrzu JK. popełnia Pan błąd. Wyjaśnię dlaczego. Pan poprzedni burmistrz żeby wygrać wybory był zmuszony pójść szerszą koalicją z lewicą. Pewni „smutni panowie” zaproponowali mu współpracę, ale nie za darmo. Wickiem miał zostać AK. I został. Problem pojawił się z 2 powodów: powodzi 1997 i ogromnych ambicji i nielojalności AK. A było to tak. Burmistrz JK wyjechał tuż przed powodzią z chorą żoną do sanatorium. A wicek nie informował go o katakliźmie i objeżdżał gminę informując mieszkańców, że gmina niespecjalnie obchodzi burmistrza JK. Było to jeszcze w epoce bez komórek i powszechnie dostępnego internetu.Dlatego JK przegrał następne wybory. Co do burmistrza JK to zostawił gminę na plusie bez złotówki zadłużenia. Mało tego wykupił grunty w Krzeptowie planując tam budowę osiedli ma których gmina mogła zarobić krocie.
  Proszę zgadnąć co zrobił nowy burmistrz AK? Tak, właśnie tak wszystko sprzedał za grosze, a komu? Można sprawdzić w księgach.
  JK często zarzucają nauczyciele, że zabrał im dodatek wiejski. To też nieprawda bo gmina osiągnęła przewidziany pułap i stało się to z automatu. A później przez lata robiono JK czarny piar, a kto to proszę zgadnąć.
  O powyższym wiedzą oczywiście starsi mieszkańcy, a nowi niekoniecznie.
  Co było do udowodnienia.
  Jeśli chodzi o kandydata JS to wg mojej wiedzy poważny przedsiębiorca finansujący kampanię z własnych środków.
  Dlatego jednak mam nadzieję.
  Pozdrawiam

 6. Do Piotr59:
  Pan JK nie wykupił gruntów w Krzeptowie, wykupił grunty w jakiejś innej małej miejscowości (nie pamiętam teraz), bo cały Krzeptów miał pójść pod teren lotniska. I miał zostać przeniesiony i rozbudowany właśnie gdzieś na wschodniej części gminy, bodajże koło Cesarzowic.
  Poza tym pan JS nie jest żadnym biznesmenem, ale osobą, o której po prostu dobrze się nie mówi. Poza tym on też nie startuje tutaj po raz pierwszy na stanowisko burmistrza. No i niestety, ale zemsta pana JK na AK to już legenda i tak ciągle się nie udaje, od tylu kadencji, ale nadzieja pozostaje zawsze. Jedno jest pewne – mamy wreszcie kampanię w naszej gminie. I faktycznie nie ma na kogo głosować, a najdurniejszy jest PiS w tym wszystkim. Nie tylko w tym zresztą 😉

 7. Pan Zbroszczyk spotkał się z wyborcami ze Smolca ,tak samo Pan Selwiesiuk,mało tego Pan Selwiesiuk osobiście rozdawał ulotki ze swoimi kandydatami na radnych pod smolecką szkołą i przedszkolem.A Pan Kopeć???Czyżby miał „gdzieś”wyborców ze Smolca???No chyba ,że czuję się tak mocny,że wygra w cuglach bez głosów Smolczan.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *