Pages Navigation Menu
reklama

Drugie sołectwo w Smolcu cd.

Drugie sołectwo w Smolcu cd.

Na naszych stronach informowaliśmy już Państwa o działaniach związanych z pomysłem utworzenia nowego sołectwa w naszej miejscowości. W Kątach Wrocławskich również pojawiła się podobna inicjatywa.

27.03.2015 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich Jarosław Wojciechowski wystosował do radczyni prawnej Urzędu Miasta i Gminy, pani Hanny Gembal-Osuchowskiej, pismo z wnioskiem o następującej treści:

W związku z prowadzoną aktualnie dyskusją na temat utworzenia drugiego sołectwa w Smolcu i piątego osiedla w Kątach Wrocławskich proszę o informację w zakresie:

 1. Procedury tworzenia osiedla i sołectwa, łącznie z określeniem wymaganej liczby podpisów złożonych na wniosku,
 2. Terminów wiążących Radę z podjęciem decyzji w przypadku, gdyby do utworzenia struktur miało dojść w roku bieżącym,
 3. W jakich innych terminach możliwe jest tworzenie nowych jednostek pomocniczych gminy.”

31.03.2015 r. otrzymał taką odpowiedź:

„W związku z wnioskiem [….] z dnia 27.03.2015 r. informuję, że zasady tworzenia jednostek pomocniczych gminy określają przepisy ustawy […] o samorządzie gminnym, a przede wszystkim art. 5 tej ustawy, a także art. 35-37. Przepis art. 5 ustawy jw. stanowi, iż zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Statut Gminy Kąty Wrocławskie […] w rozdziale III (art. 8-12) określa zasady tworzenia jednostek pomocniczych gminy. Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy gminy. Nie ma zatem wymogu uzyskania określonej ilości podpisów na wniosku.

Działania te winny być poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada Miejska w Kątach Wrocławskich odrębną uchwałą. W/w przepisy nie określają też żadnych obowiązujących terminów tworzenia, połączenia lub podziału nowych jednostek.”

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

art 5.

1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.

2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej okre- śla statut gminy.

4. (uchylony).

art 5a.

1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy.

art. 35.

1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.

2. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej. 3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności: 1) nazwę i obszar jednostki pomocniczej; 2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej;

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej;

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji;

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki pomocniczej.

Art. 36.

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Art. 37.

1. Organem uchwałodawczym w dzielnicy (osiedlu) jest rada o liczbie członków ustalonej według art. 17, nie więcej jednak niż 21.

2. Organem wykonawczym w dzielnicy (osiedlu) jest zarząd. Na czele zarządu stoi przewodniczący.

3. Przewodniczący zarządu korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

4. Statut osiedla może ustalić, że w osiedlu organem uchwałodawczym jest ogólne zebranie mieszkańców. Ogólne zebranie wybiera zarząd osiedla; art. 36 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 37a.

Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy na zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy.

Art. 37b.

1. Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

2. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz członkom rady dzielnicy (osiedla), rady sołeckiej, będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej.

Statut Gminy Kąty Wrocławskie

art. 8.

1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

 1. inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,
 2. utworzenia, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,
 3. projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
 4. przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

art. 9.

1. Uchwały, o jakich mowa w art. 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:

 1. obszar,
 2. granice,
 3. siedzibę władz,
 4. nazwę jednostki pomocniczej.

art. 10

1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.

3. Rada może wydzielić w ramach budżetu środki do dyspozycji jednostek pomocniczych.

4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania obowiązującego prawa.

art 11.

1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy.

2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organu Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

art 12.

1. Organ wykonawczy jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady.

2. Może on zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

2 komentarze

 1. Proponuję „Prawa miejskie”, zamiast dwóch sołtysów – burmistrz i rada.
  I proszę nie usuwać moich koment. Pozdrawiam

 2. Panie Sebastianie ,uważam ,że głosowanie w sprawie tworzenia sołectw jast słabo nagłośnione na Osiedlu Leśnym ( info od mioch koleżanek).Pomysł mój taki : może poprosić Księdza ,aby tę informacje umieścił w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę przed głosowaniem.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Wniosek o utworzenie nowych sołectw | Smolec 24 – Poznaj Smolec z lepszej strony - […] https://smolec24.pl/drugie-solectwo-w-smolcu-cd/ […]

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *