Pages Navigation Menu
reklama

Protest w sprawie budowy Biedronki cd.

Protest w sprawie budowy Biedronki cd.

Poniżej znajdą Państwo pismo przesłane do nas przez Pana Radnego, Sebastian Kotlarza, dotyczące protestu w sprawie budowy Biedronki w Smolcu.

Odpowiedź na protest
Smolec, 27.01 2014
Szanowni Państwo!

20. listopada 2013 r. w imieniu mieszkańców Smolca został sporządzony protest skierowany do Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie (w załączniku). Dotyczył on budowy dyskontu Biedronka w naszej miejscowości. Zawierał on również żądania dotyczące:

1. modernizacji nawierzchni dróg, w tym ulicy Głównej,
2. „przestrzegania przepisu zakazującego poruszania się Tirów po ulicy Głównej i ulicy Chłopskiej uchylonego m.in. dla ruchu Tirów z dostawą do dyskontu Lidl znajdującego się poza obszarem gminy”,
3. „budowy chodnika umożliwiającego bezpieczne poruszanie się pieszym do istniejących już sklepów, szkoły i ośrodka zdrowia,
4. „postawienie zakazów uniemożliwiających przekształcanie fragmentu ulicy Chłopskiej (przy Dino) w parking samochodowy zagrażający życiu i bezpieczeństwu mieszkańców”,
5. „dbałości o istniejącą meliorację pól oraz poczynienie odpowiednich działań w tym zakresie. Duże inwestycje budowlane doprowadziły w ostatnim czasie do niszczenia drenów odpływowych. Zauważamy coraz więcej rozlewisk na terenie wsi spowodowanych fatalnym stanem systemu melioracyjnego na terenie Smolca. Niestety, kolejna ingerencja w system drenażu poprzez budowę dużego obiektu handlowego Biedronka z całą pewnością istniejącego stanu nie polepszy.”

Pismo to dotychczas nie wpłynęło do urzędu i nie zawierało żadnych informacji o jego Autorce/Autorze i Jej/Jego adresie, więc postaram się odpowiedzieć publicznie na część z ww. postulatów.

Od 18. września 2007 r. do 11 lipca 2008 r. obowiązywała ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880). Zgodnie z jej zapisami wielkopowierzchniowym obiektem handlowym (WOH) był obiekt handlowy, którego powierzchnia przekraczała 400 m², na terenie którego prowadzono jakąkolwiek działalność handlową.

Utworzenie WOH wymagało zgody burmistrza, wójta lub prezydenta (tzw. organu zezwalającego) właściwego ze względu na lokalizację danego obiektu. Wnioskodawca mógł uzyskać takie zezwolenie po spełnieniu kilku warunków:

1. lokalizacja WOH musiała być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
2. wnioskodawca musiał uzyskać pozytywną opinię rady miasta lub gminy,
3. jeżeli powierzchnia sprzedaży planowanego WOH przekraczała 2000 m², to lokalizacja takiego obiektu musiała być zgodna z wojewódzkim planem zagospodarowania przestrzennego oraz pozytywnego zaopiniowania przez sejmik wojewódzki.
4. do składanego pisemnego wniosku wnioskodawca mógł, ale nie musiał, dołączyć analizy i opinie dotyczące skutków powstania WOH na danym terenie.

Art. 5. ust. 1 tej ustawy mówił, że właściwy terytorialnie organ zezwalający „wykonuje lub zleca wykonanie analiz i opinii”, o których mówi art. 5 ust. 6. Po ich uzyskaniu mógł zwrócić się do rady gminy o zaopiniowanie wniosku. We wspomnianym wcześniej ustępie 6 ustawodawca napisał:

„Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy zakres analiz i opinii dotyczących oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego, mając na względzie konieczność
oceny skutków utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na infrastrukturę
gminy (miasta), lokalny układ komunikacyjny, miejscowy rynek pracy, istniejący układ urbanistyczny, istniejącą sieć handlową, w tym sieć istniejących wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na obszarze gmin sąsiednich oraz wpływ na środowisko naturalne.”

Takie rozporządzenie nigdy nie ujrzało światła dziennego. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8. lipca 2008 r. (sygn. akt K 46/07) orzekł, że „ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880) jest niezgodna z art. 2, art. 20 i art. 22 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”. Sędziowie uznali, że jej postanowienia naruszają swobodę działalności gospodarczej.

Uchylenie tego aktu prawnego oznaczało możliwość budowania tego typu obiektów w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawie prawo budowlane. Pozwolenie na budowę wielkich obiektów handlowych wydaje starosta jako organ administracji architektoniczno-budowlanej I instancji. Projekt budowy WOH musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Projekt powinien zawierać także m.in.: oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz odbioru ścieków, a również oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną. Starosta powiatowy zatwierdza każdy projekt budowlany w decyzji o pozwoleniu na budowę. Przedtem musi on sprawdzić, czy dany projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Powinien także sprawdzić zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z odpowiednimi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi. Jeśli wszystkie te przesłanki zostaną spełnione, to starosta nie może odmówić wydania pozwolenia na taką budowę. Na podjęcie decyzji w tej sprawie ma 65 dni od złożenia wniosku. W przypadku niedotrzymania terminu wojewoda może nałożyć na niego grzywnę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.

Działka, na której obecnie powstaje Biedronka była działką prywatną. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z 22 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Smolec teren ten został przeznaczony do zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Odpowiadam na postulaty 1-5:

1. Przypominam, że ulica Główna w Smolcu ma status drogi powiatowej. Jest już gotowy projekt jej modernizacji. Powiat wystąpił o dofinansowanie w tej sprawie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówek) – – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w 2014 r. Gmina Kąty Wrocławskie zaoferowała na ten cel 300 000 zł. Niestety, ulica Główna w Smolcu nie znalazła się na liście zakwalifikowanych wniosków opublikowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w dniu 07.01.2014 (link: http://mac.bip.gov.pl/lista-zakwalifikowanych-wnioskow-2014/dolnoslaskie-lista-zakwalifikowanych-wnioskow-o-dofinansowanie-zadan-w-ramach-narodowego-programu-przebudowy-drog-lokalnych-etap-ii-bezpieczenstwo-dostepnosc-rozwoj-w-2014-r.html).
2. Również ulica Chłopska ma na ww. obszarze status drogi powiatowej,
3. Projekt modernizacji ulicy Głównej obejmuje również chodniki. Powiat wrocławski wykonał projekt chodnika przy ulicy Chłopskiej, który został oprotestowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei ze względy na problemy związane z odprowadzaniem wód. Wykonaniem chodnika będzie należeć do gminy Kąty Wrocławskie. Wraz z radną Katarzyną Łapińską-Szymańską corocznie wnosiliśmy o zabezpieczenie środków pieniężnych na tę inwestycję. Pod wnioskiem budżetowym w tej sprawie podpisali się także sołtys i radny powiatowy Hieronim Kuryś wraz z uczestnikami zebrania wiejskiego z dnia 25.09.2013 r. Wraz z panią Łapińską-Szymańską i panem Kurysiem zostaliśmy zobligowani przez uczestników ww. zebrania do wystąpienia z pismem do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w sprawie budowy chodnika przy tym fragmencie ulicy Chłopskiej w Smolcu, który ma status drogi wojewódzkiej (droga W-370 od wjazdu do wsi od strony Mokronosu Górnego do skrzyżowania z ulicą Główną). Zrobiliśmy to 30.09.2013 r. Trzeba dodać, że wcześniej podobne pismo wystosowałem do DSDiK w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Smolca. Odpowiedziano nam, że „w/w zadanie może być rozpatrzone do realizacji w ramach przyjętego i zatwierdzonego uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich”. […] Na realizację chodnika w m. Smolec Gmina Kąty Wrocławskie dotychczas nie wnioskowała. Kontynuacja prac przy w/w chodniku wymaga opracowania dokumentacji projektowej, co zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami miało być realizowane w ramach przedmiotowego programu, po złożeniu stosownego wniosku przez Gminę Kąty Wrocławskie. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż złożenie przez Gminę Kąty Wrocławskie w terminie 01.06-31.07.2014 w ramach VI edycji w/w programu stosownego wniosku o ujęcie budowy przedmiotowego chodnika w planie zadań drogowych DSDiK we Wrocławiu na rok 2015 stanowić będzie podstawę do rozpatrzenia zadania do realizacji”. Ewentualny wniosek będzie podlegał następującym kryteriom: deklaracji pomocy finansowej ze strony gminy (jako pierwsze rozpatrywane będą zadania z zadeklarowaną pomocą finansową na poziomie min. 50% wartości zadania), natężeniu ruchu na odcinku drogi, przy którym ma być realizowane zadanie i deklaracji realizacji zadania przez gminę w zastępstwie inwestorskim.
4. ulica Chłopska przy Dino ma status drogi powiatowej,
5. Zgodnie z art.77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z poźn. zm.) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (m.in. rowów wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, wyloty drenarskie, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m) należy do zainteresowanych właścicieli nieruchomości albo do spółki wodnej.

Niezależnie od adresata problemy poruszone przez Państwa są bardzo poważne i warte uwagi. Państwa postulaty przekażę w drodze pisemnej Staroście Powiatu Wrocławskiego. Do swojej wiadomości otrzyma je również Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. W razie pytań jestem do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: sebastiank32@gmail.com bądź pod numerem telefonu 798 609 792.

Z wyrazami szacunku

Sebastian Kotlarz

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie,
2. Radna Katarzyna Łapińska-Szymańska
3. Radny Powiatu Wrocławskiego Hieronim Kuryś 

6 komentarzy

 1. Budowlańcy mogliby zadbać, żeby na drodze nie było błota przy budowie, bo nie dość, że stają tam ciągle jakieś samochody na poboczu, o jezdnia pełna błota, śliska i niebezpieczna :( Ciekawe, czy się Biedronka tym interesuje?

 2. Ciekawe czy znajdzie się ktoś, kto przeczyta ten wpis w całości ;)

  • Ja tam przeczytałam w całości :)

 3. No cóż, odpowiadać trzeba wyczerpująco. Biedronkę o nieprawidłowościach wymienionych przez dojeżdżającego poinformujemy.

 4. Przed ostatnimi wyborami burmistrz obiecywał że jak uda się Chłopską powiatowi przekazać to gmina wykona chodnik wraz ze ścieżką rowerową (deklaracja do odszukania w sieci). Mimo że to nastąpiło chodnika jak nie ma tak nie ma. Oczywiście można się zasłaniać decyzjami środowiskowymi, protestami powiatu, brakiem dofinansowania etc etc, ale fakt faktem ze p. Kopeć gruszki na wierzbie obiecał.

  Co do Biedronki – ani mnie ona cieszy ani nie martwi, ale pytanie po co przeklejac na forum przepisy z ustawy/rozporządzenia?
  Swoją droga czy biedronka to obiekt dający sie zakwalifikować do kategorii usługowo-mieszkaniowej? Osobiście mocno wątpię.

  No i co z odpowiedzią odnośnie ruchu ciężarówek („tir”) na Chłopskiej.Nie bardzo rozumiem zezwolenia na dostawy do jednej konkretnej firmy, chyba że partycypuje ona w kosztach naprawy drogi.

 5. Brakuje w naszej miejscowości osób z jajami, to wytłumaczenie Kotlarza jest słabe i generalnie z niego wynika ze nic sie nie zmienia jak nie było chodników nie bedzie jak nie było remontu chłopskiej czy głównej tak dalej nie bedzie, lata mijają a nasi zarządzajacy wymieniają sie pismami, dla mnie to jest żałosne Panie Kotlarz.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *